Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje . Naplňování koncepce podpory mládeže v JMK, proiritní oblast 2 – Participace se v průběhu celého roku 2018 uskutečňoval program, jehož hlavním cílem

bylo naučit děti a mládež možnostem podílení se na veřejném dění v oblasti péče o životní prostředí. Děti získávaly zkušenosti z komunikace se zastupiteli obcí a kraje, navštívily a diskutovaly se dvěma starosty obcí, místostarostou a dvěma zastupiteli JMK. Akce se neúčastnily jen děti z Dolních Kounic, ale byla zde zatoupena i mládež z více či méně vzdálených obcí JMK.

V rámci setkávání proběhla také návštěva třídícího dvora v Tišnově, kde si děti vyslechly přednášku o ekologickém třídění odpadů . Navštívily také přírodní památku Květnice, výstavu minerálů, včelařství a ekofarmu. Uskutečnily několik výletů do přírody v okolí obcí, pozorovaly a diskutovaly o dopadech neekologického jednání člověka. Součástí programu byly také ekologicky zaměřené hry a soutěže. V říjnu děti realizovaly za pomoci dospělých výsadbu stromků a poté se podílely i na jejich zalévání. V listopadu proběhla pro žáky 9. tříd ZŠ Dolní Kounice přednáška Ekologie v praxi, kde jim v 1. části zástupce místní organizace včelařů velmi poutavě vysvětlil přínos včel a včelařství pro naše životní prostředí. Druhou částí přednášky bylo téma participace. Žáci získaly teoretické znalosti o možnostech vlastního podílu na veřejném dění. Na závěr přednášky měli možnost vyplnit anonymní dotazníky, ve kterých vyjádřili svůj osobní zájem či nezájem na dalších informacích ve vztahu k participaci. Byli také informováni o možnosti zapojení se do v průběhu celoročního setkávání nově vzniklé mládežnické iniciativy, která má zájem se svým konáním a iniciativou podílet na veřejném dění v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Projet byl velmi obsáhl a časově i organizačně náročný, protože se ho celkově zúčastnilo více než 80 různých mládežníků a dětí. Jako spolek Můj domov Dolní Kounice, z.s. jsme Jihomoravskému kraji velmi vděční za příspěvek ve výši 50 % nákladů na projekt Ekosetkání dětí a mládeže. Bez této pomoci by nebylo v našich finančních možnostech všechny akce uskutečnit, a to hlavně proto, že se nám nepodařilo přesvědčit zastupitele města Dolní Kounice o důležitosti této činnosti a dofinancování žádaných 30 % akce. Proto muselo být tedy zbylých 50 % uhrazeno z rozpočtu našeho spolku. Současně děkujeme i dospělým – jak rodičům, tak i dalším příznivcům spolku, kteří nám často velmi obětavě pomohli. Dětem se akce velmi líbily i přes to, že se na nich účastnila mládež od 8 do 26 let obvykle společně. Zažívali jsme zde často krásné okamžiky souznění věkově odlišných účastníků a byli bychom rádi, kdyby bylo možné v následujícíh letech na zkušenosti tohoto roku navázat.

Ještě jednou velký dík všem, kteří chápu důležitost výchovy mládeže k aktivnímu podílu na veřejném dění a k ochraně životního prostředí.

Dagmar Schweizer, místopředsedkyně

 

Další fotografie z akcí naleznete na našem webu v odkazu Ekosetkání.